• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Sửa chữa Card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết (thông báo lần 2)

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

Địa điểm phát hành hồ sơ: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian phát hành: 19/11/2018 - 09:39

Giá bán hồ sơ: Miễn phí

Thời gian đóng thầu: 30/11/2018 - 09:00

Nội dung chi tiết