• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Sản xuất và lắp dựng cột anten (gói thầu số 2) thuộc dự án đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Thuộc dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Địa điểm phát hành hồ sơ: Cục Tần số vô tuyến điện - Phòng Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian phát hành: từ 08h30 ngày 20 tháng 09 năm 2010 đến trước 09h30 ngày 4 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính).

Giá bán hồ sơ: 1.000.000 đ ( một triệu đồng chẵn)

Thời gian đóng thầu: 09h30 ngày 4 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính).

Nội dung chi tiết

- Tên Bên mời thầu: Cục Tần số vô tuyến điện

- Tên gói thầu: Sản xuất và lắp dựng cột anten (gói thầu số 2)

- Tên dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Tần số vô tuyến điện

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước 01 gói hồ sơ

- Thời gian bán HSMT: từ 08h30 ngày 20 tháng 09 năm 2010 đến trước 09h30 ngày 4 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT:

                     Cục Tần số vô tuyến điện -  Phòng Kế hoạch và Đầu tư

         Địa điểm : 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy – Hà Nội

         Điện thoại: 04.35564919  ( số máy lẻ 619 ) Fax: 04.35564934

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đ ( một triệu đồng chẵn)

- Địa chỉ nhận HSDT:

                    Cục Tần số vô tuyến điện -  Phòng Kế hoạch và Đầu tư

         Địa điểm : 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy – Hà Nội

         Điện thoại: 04.35564919  ( số máy lẻ 619 ) Fax: 04.35564934

- Thời điểm đóng thầu:   09h30 ngày 04 tháng 10 năm 2010

- Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VNĐ (sáu mươi triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 10h00 (giờ Việt Nam) ngày 04 tháng 10 năm 2010 tại Cục Tần số vô tuyến điện – 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cục Tần số vô tuyến điện kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Hà Nội, ngày  15      tháng 09 năm 2010

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Duyên