• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu “Sửa chữa tủ điện trung thế”

Thuộc dự án: Mua sắm, đầu tư năm 2021

Thời gian phát hành: Từ ngày 15/10/2021

Giá bán hồ sơ: 165.000 đồng/gói thầu

Thời gian đóng thầu: 09h ngày 26/10/2021 (thời điểm đóng thầu)

Nội dung chi tiết