• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tòa nhà Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm năm 2016

01/12/2016

Mua sắm phần mềm hiệu chuẩn

Dự án: Kế hoạch mua sắm năm 2016

26/09/2016

Cung cấp và lắp đặt hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu

Dự án: Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

29/02/2016

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ thông tin.

Dự án: Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

29/02/2016

Mua sắm anten thu thụ động phân cực đứng dải tần từ 50Mhz đến 1000MHz và phụ kiện lắp đặt cho các trạm kiểm soát tần số

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2015

07/01/2016

Mua sắm bọ lọc RF để đo phát xạ giả đối với thiết bị thông tin di động, vô tuyến băng rộng và bộ cấp nguồn AC, DC

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2015

07/01/2016

Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m

Dự án: Đầu tư hệ thống phòng đo EMC 10m tại thành phố Hồ Chí Minh

07/01/2016

Mua sắm linh kiện rời phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát cho toàn Cục

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2015

07/01/2016

Mua sắm thiết bị hội nghị truyền hình cho 10 điểm cầu

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2015

07/01/2016

Gia hạn bản quyền phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống tường lửa ứng dụng (thời hạn 3 năm)

Dự án: Bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa ứng dụng, dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong thời hạn 3 năm

10/12/2015