• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện..

Thuộc gói thầu: Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện..

Đơn vị trúng thầu: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Giá trúng thầu: 213.035.841 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm mười ba triệu, không trăm ba lăm nghìn, tám trăm bốn mốt đồng)