• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Cung cấp và lắp đặt máy chiếu và các hệ thống màn hình tường chuyên dụng

Mô tả: Hủy thầu đối với gói thầu "Cung cấp và lắp đặt máy chiếu và các hệ thống màn hình tường chuyên dụng" theo Quyết định số 413/QĐ-CTS ngày 08/09/2020

Thuộc gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy chiếu và các hệ thống màn hình tường chuyên dụng