• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Sửa chữa tổng đài điện thoại.

Mô tả: Hủy thầu đối với gói thầu "Sửa chữa tổng đài điện thoại" theo quyết định số 406/QĐ-CTS ngày 07/09/2020

Thuộc gói thầu: Sửa chữa tổng đài điện thoại.