• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản cho Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Thuộc gói thầu: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Đơn vị trúng thầu: Liên danh Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện - Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, tên viết tắt Liên danh PTI-PVI

Giá trúng thầu: 550.895.310 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu, tám trăm chín năm nghìn, ba trăm mười đồng)

File đính kèm: