• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Dịch vụ sửa chữa card DAQ và mô đun SBC của trạm kiểm soát Vĩnh Yên”

Thuộc gói thầu: Dich vụ sửa chữa card DAQ và mô đun SBC của trạm kiểm soát Vĩnh Yên

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thành Lợi

Giá trúng thầu: 947.188.000 đồng (Chín trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm tám mươi tám nghìn đồng)