• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió”

Thuộc gói thầu: “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió” thuộc kế hoạch mua sắm dịch vụ năm 2020 (lần 02) của Cục Tần số vô tuyến điện

Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Thương mại và Chuyển giao công nghệ Đông Á

Giá trúng thầu: 497.035.000 đ (Bốn trăm chín mươi bảy triệu, không trăm ba mươi lăm nghìn đồng)