• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt 02 trạm kiểm soát cố định và 01 trạm trung tâm điều khiển” thuộc dự án “Đầu tư các trạm kiểm soát cố định cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II”

Thuộc gói thầu:

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện tử tin học hóa chất.

Giá trúng thầu: 16.797.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ, bảy trăm chín mươi bảy triệu đồng)