• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen/

Thuộc gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen./

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thang máy ThyssenKrupp Việt Nam

Giá trúng thầu: 396.000.000 (Ba trăm chín sáu triệu đồng)