• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện/

Mô tả: Kết quả lựa chọn nhà thầu: Hủy thầu đối với Gói thầu “Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện” theo Quyết định số 484/QĐ-CTS ngày 27/10/2021. Lý do hủy thầu: Tất cả Hồ sơ đề xuất (E- HSDT) của các nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. Việc hủy thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu.

Thuộc gói thầu: Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện/