• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động"

Thuộc gói thầu: Thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động”

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ và đầu tư tài chính TFI

Giá trúng thầu: 485.000.000 (Bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng)

Các thông báo trúng thầu khác