• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Sửa chữa tủ điện trung thế"

Thuộc gói thầu: Thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu “Sửa chữa tủ điện trung thế”

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Đo lường Thí nghiệm điện Miền Bắc

Giá trúng thầu: 170.500.000 đồng ( Một trăm bảy mươi triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Các thông báo trúng thầu khác