• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thông báo kết quả trúng thầu "Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió"

Thuộc gói thầu: Thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió”

Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Thương Mại và Chuyển giao công nghệ Đông Á

Giá trúng thầu: 497.860.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)