• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả trúng thầu gói thầu "Linh kiện dự phòng của hệ thống thiết bị TCI"

Thuộc gói thầu: Thông báo mời thầu gói thầu "Linh kiện dự phòng của hệ thống thiết bị TCI"

Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật - TECHNIMEX

Giá trúng thầu: 2.352.680.000 đồng ( Hai tỷ ba trăm năm mươi hai triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)

Các thông báo trúng thầu khác