• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Hệ thống màn hình tường chuyên dụng cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV-Cần Thơ”

Thuộc gói thầu: Gói thầu “Hệ thống màn hình tường chuyên dụng cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV-Cần Thơ”

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Truyền thông Tùng Việt

Giá trúng thầu: 533.600.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).