• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Dịch vụ tổ chức Hội nghị vô tuyến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 31 (AWG-31)

Thuộc gói thầu: Gói thầu "Dịch vụ tổ chức Hội nghị vô tuyến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 31 (AWG-31)

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Đối Ngoại

Giá trúng thầu: 2.318.688.000 đồng ( Hai tỷ ba trăm mười tám triệu sáu trăm tám mươi tám nghìn đồng)