• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bộ giám sát điều kiện làm việc cho trạm kiểm soát

Thuộc gói thầu: Bộ giám sát điều kiện làm việc cho trạm kiểm soát

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Gia Long Phát

Giá trúng thầu: 427.680.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT