• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Linh kiện của hệ thống kiểm soát TCI

Thuộc gói thầu: Linh kiện của hệ thống kiểm soát TCI

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật- TECHNIMEX

Giá trúng thầu: 4.063.510.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT

Các thông báo trúng thầu khác