• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thuê dịch vụ đường truyền

Thuộc gói thầu: Thuê dịch vụ đường truyền

Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Viễn thông FPT – Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông – Công ty TNHH Viễn thông IPN

Giá trúng thầu: 7.897.032.000 đồng (Bảy tỷ tám trăm chín mươi bảy triệu không trăm ba mươi hai nghìn).