• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động

Thuộc gói thầu: Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ công nghệ ASIC

Giá trúng thầu: 17.693.000.000 đồng