• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc gói thầu: Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2019

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Đầu tư và Tài chính TFI

Giá trúng thầu: 475.200.000 đồng