• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Đăng ký quỹ đạo vệ tinh

Hướng dẫn đăng ký và phối hợp tần số quốc tế cho mạng vệ tinh

18/01/2018

Bản hướng dẫn này được xây dựng nhằm giúp cho các cơ quan, tổ chức sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng tần số quỹ đạo vệ tinh hiểu rõ hơn các qui định liên quan tới việc đăng ký và phối hợp tần số quốc tế cho mạng vệ tinh.

Thủ tục đăng ký Hồ sơ tần số qũy đạo vệ tinh địa tĩnh

30/12/2015

Trước khi một nước hoặc một nhóm nước phóng vệ tinh lên vị trí quỹ đạo địa tĩnh cần phải thực hiện đăng ký quỹ đạo và phối hợp tần số quốc tế gồm nhiều thủ tục phức tạp liên quan đến các qui định quốc tế được Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) qui định trong quyển thứ nhất của Thể lệ vô tuyến (Radio Regulation).

Các tin đã đưa: