• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Có thể xem được bao nhiêu kênh miễn phí trong truyền hình số mặt đất?

05/11/2014

Trả lời

Số lượng kênh miễn phí bao gồm cac kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Trung ương và địa phương, cùng nhiều kênh chương trình khác được các đơn vị truyền dẫn, phát sóng không khóa mã đến người xem.

04/11/2014

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác