• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 20: Đề nghị Quý cơ quan làm rõ cách tính phí sử dụng tần số đối với đài tàu?

07/05/2019

Trả lời

Phí và lệ phí sử dụng tần số đã được quy định tại điều 4 Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính như sau:

+ Phí sử dụng tần số vô tuyến điện được tính theo đơn vị tháng.

+ Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện thu bằng đồng Việt Nam.

- Đối với Đài tàu:

+ Lệ phí cấp giấy phép với Đài tàu biển quy định tại mục A ban hành kèm theo Thông tư là 500,000 đồng (mức thu một lần cấp);

+ Phí tần số vô tuyến điện tính trên 01 đài tàu và theo từng chủng loại thiết bị vô tuyến điện trang bị trên tàu (MF/HF, V/UHF, radar, vệ tinh…) được quy định tại phần II mục B về nghiệp vụ di động hàng hải ban hành kèm theo Thông tư.  Các thiết bị phục vụ an toàn cứu nạn thuộc hệ thống GMDSS được miễn phí tần số.

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác