• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 28: Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá có được miễn phí không?

15/05/2019

Trả lời

- Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá không nằm trường hợp miễn thu phí sử dụng tần số VTĐ quy định tại điều 5 Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính nên không được miễn phí sử dụng tần số.

- Mức thu phí sử dụng tần số đối với Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá quy định tại chỉ tiêu 4.2 phần II mục B ban hành kèm theo Thông tư, cụ thể 300,000 đ /12 tháng (tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 01 máy phát).

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác