• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 36: Tôi có thể tham khảo các Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư tại Việt Nam tại Văn bản QPPL nào?

23/05/2019

Trả lời

Các Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư được nêu tại Quyết định số 18/2008/QÐ-BTTTT ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư. 

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác