• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 38: Thời hạn tối đa đối với giấy phép băng tần là bao lâu?

25/05/2019

Trả lời

Theo quy định tại mục b điểm 2 điều 16, Luật TS VTĐ: Giấy phép sử dụng băng tần có thời hạn tối đa là 15 năm.

Theo quy định tại điểm 3 điều 4, thông tư 05/2015/TT-BTTTT: Đối với giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp lần đầu, thời hạn của giấy phép được cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nhưng không vượt quá thời hạn tối đa tương ứng với từng loại giấy phép và bảo đảm phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện. Trường hợp cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì chỉ được xem xét gia hạn tối đa là một năm.

Như vậy, nếu GPBT được cấp lần đầu là 15 năm, thì có thể được gia hạn thêm tối đa 1 năm nữa.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác