• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 47: Chúng tôi hiện tại có 02 giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng không. Nhưng đến nay chúng tôi muốn sử dụng thêm tần số off-set ±5 kHz so với tần số được cấp phép thì chúng tôi có cần phải sửa đổi, bổ sung giấy phép hay không?

04/06/2019

Trả lời

Theo quy định tại điểm 3 điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp phép quy định khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong giấy phép (trừ thời hạn) thì phải làm hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép.

Như vậy, đối với trường hợp của Công ty muốn sử dụng thêm tần số off-set thì phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác