Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Trung tâm Điều độ hệ thống điện thành phố Hồ Chí Minh

09/12/2022

(rfd.gov.vn)-

Tải về tại đây