• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch băng tần

Thông tư 44/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

17/02/2017

(rfd.gov.vn)- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Thông tư Thông tư 44/2016/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017.