• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch băng tần

Thông tư 27/2010/TT-BTTTT

31/03/2014

Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500 - 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"