• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch băng tần

Thông tư 26/2010/TT-BTTTT

31/03/2014

Ban hành "Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"

Tải về tại đây