Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày
Tên thủ tục Cơ quan ban hành Tải về
Đài bờ liên lạc với tầu cá (bản khai 1i)
Cấp mới hàng không (bản khai 1a)
Phương tiện nghề cá (bản khai 1c)
Đài tàu (bản khai 1h)
Truyền thanh không dây (bản khai 1đ)
Nội bộ dùng riêng di động (bản khai 1g)
Đại biểu nước ngoài (bản khai 1k)
Đài vệ tinh trái đất (bản khai 1m)
Vi ba (bản khai 1e)
Phát thanh truyền hình (bản khai 1d)
Đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ (bản khai 1a)
Quỹ đạo vệ tinh (bản khai 3a; bản khai 3b)
Triển lãm (bản khai 1g)
Băng tần (bản khai 2)
Đài vô tuyến điện nghiệp dư (bản khai 1b)