Công khai KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu Xác định mức thu cơ sở đối với các băng tần 703-733MHz và 758-788 MHz, 2500-2600MHz, 3560-4000 MHz

06/09/2023

(rfd.gov.vn)-

Tải về tại đây