Cục Tần số vô tuyến điện triển khai các quyết định về công tác cán bộ

27/06/2023

(rfd.gov.vn)- Chiều ngày 23/6/2023, tại Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ cho 05 đơn vị thuộc Cục: Phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế; Phòng Thanh tra, Phòng Kiểm soát tần số, Trung tâm Kỹ thuật, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I. Cục trưởng Lê Văn Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Cục trưởng và cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trên.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ đã trao các Quyết định điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị đối với 06 cán bộ.

Quyết định số 258/QĐ-CTS ngày 22/6/2023 của Cục trưởng Cục Tần số VTĐ, về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I được giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

Ông Nguyễn Phương Đông, là thạc sỹ hệ thống thông tin vô tuyến, đã công tác tại Cục gần 23 năm và trải qua các vị trí công tác: chuyên viên, Phó trưởng Đài, trưởng Đài, Phó Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực V; Phó trưởng Phòng Kiểm soát tần số. Từ tháng 5/12014 đến tháng 01/2016 là Phó giám đốc và từ tháng 02/2016 đến nay là Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I.

Cục trưởng Lê Văn Tuấn trao Quyết định cho ông Nguyễn Phương Đông

 Quyết định số 259/QĐ-CTS ngày 22/6/2023 của Cục trưởng Cục Tần số VTĐ về việc   điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông An Xuân Hải - Trưởng phòng Thanh tra giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

Ông An Xuân Hải là Thạc sĩ kỹ thuật, đã công tác tại Cục gần 28 năm và trải qua các vị trí công tác: chuyên viên, Phó trưởng phòng, trưởng Phòng Kiểm tra xử lý, Phó Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I. Từ 5/2014 đến 01/2016 là Phó Trưởng phòng và từ tháng 02/2016 đến nay là Trưởng phòng Thanh tra.

 Cục trưởng Lê Văn Tuấn trao Quyết định cho ông An Xuân Hải

Quyết định số 260/QĐ-CTS ngày 22/6/2023 của Cục trưởng Cục Tần số VTĐ về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Nguyên Phương, Trưởng phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế  giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm soát tần số. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

Ông Phùng Nguyên Phương là Thạc sĩ viễn thông không gian, đã có gần 29 năm công tác tại Cục và đã trải qua các vị trí công tác: chuyên viên của Trung tâm Kỹ thuật, của Phòng Qui hoạch tần số - Phối hợp tần số quốc tế. Từ 12/2008 đến 10/2013 là Phó trưởng phòng và từ tháng 10/2013 đến nay là Trưởng phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế.

 Cục trưởng Lê Văn Tuấn trao Quyết định cho ông Phùng Nguyên Phương

 Lần lượt theo các Quyết định số 261/QĐ-CTSvà quyết định số 262/QĐ-CTS ngày 22/6/2023 của Cục trưởng Cục Tần số VTĐ về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Hà Long, Phó Trưởng phòng Chính sách và Quy hoạch tần số được  giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế và giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế kể từ ngày 01/7/2023.

Ông Bùi Hà Long là Kỹ sư Điện tử - Viễn thông, đã công tác tại Cục gần 24 năm và trải qua các vị trí công tác: chuyên viên Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I; chuyên viên, Phó trưởng Phòng Ấn định và Cấp phép tần số. Từ tháng 4 /2019 đến nay là Phó Trưởng phòng Chính sách và Quy hoạch tần số.

 Cục trưởng Lê Văn Tuấn trao Quyết định cho ông Bùi Hà Long

 Quyết định số 260/QĐ-CTS ngày 22/6/2023 của Cục trưởng Cục Tần số VTĐ,  về việc giao phụ trách Phòng Thanh tra cho ông Võ Giang Nam, Phó Trưởng phòng Thanh tra được kể từ ngày 01/7/2023.

Ông Võ Giang Nam, là thạc sĩ Điện tử - Viễn thông, công tác tại Cục gần 26 năm và đã trải qua các vị trí công tác: chuyên viên Phòng Quản lý  Phát thanh – Truyền hình; chuyên viên, Phó trưởng Phòng Ấn định và Cấp phép tần số. Từ tháng 8/2016 đến nay là Phó trưởng Phòng Thanh tra.

Cục trưởng Lê Văn Tuấn trao Quyết định cho ông Võ Giang Nam

Quyết định số 209/QĐ-CTS ngày 12/5/2023 của Cục trưởng Cục Tần số VTĐ, về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trương Minh Tuấn giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kiểm soát tần số từ ngày 15/5/2023.

Ông Trương Minh Tuấn là Thạc sĩ Công nghệ Điện tử- Viễn thông, đã làm việc tại Cục từ tháng 12/2001 đến nay và đã trải qua các vị trí công tác: Chuyên viên của Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I, của Phòng Kiểm soát tần số ; Phó Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực V; từ tháng 5/2018 đến nay là Phó trưởng Phòng Kiểm soát tần số và được giao phụ trách phòng từ tháng 11/2018.

Cục trưởng Lê Văn Tuấn trao Quyết định cho ông Trương Minh Tuấn

Cũng tại Hội nghị này, Đảng uỷ Cục Tần số VTĐ đã thông báo các Quyết định: Chỉ định ông Nguyễn Phương Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục tham gia Chi ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật, nhiệm kỳ 2022-2025 kể từ ngày 01/7/2023; chỉ định ông An Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục tham gia Chi ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I, nhiệm kỳ 2022-2025 kể từ ngày 01/7/2023; giao ông Lê Văn Tuyên, Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra - Kiểm soát tần số phụ trách, điều hành hoạt động của Chi bộ Thanh tra - Kiểm soát tần số nhiệm kỳ 2022-2025 kể từ ngày 01/7/2023.

Bí thư Đảng uỷ Cục Lê Văn Tuấn trao Quyết định cho ông Lê Văn Tuyên

Tại Hội nghị, các cán bộ nhận quyết định đều bày tỏ được Cục điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao phụ trách đơn vị là cơ hội tốt để tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Cục và cam kết sẽ kế thừa thành quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng đơn vị hoạt động hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu công tác của Cục; sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, thách thức mới để tạo ra sức mạnh mới và không gian phát triển mới với tinh thần đổi mới, sáng tạo để tạo ra những giá trị mới.

Lãnh đạo Cục Tần số VTĐ chụp ảnh với các cán bộ được trao quyết định

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Lê Văn Tuấn cho biết nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng uỷ Cục và lãnh đạo Cục về đổi mới hoạt động của Cục và đào tạo cán bộ của Cục đa năng hơn, có kỹ năng rộng hơn. Vừa qua Cục đã thực hiện nhiều lượt điều động, biệt phái công chức giữa các đơn vị thuộc Cục, hôm nay là điều động và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ mới cho cán bộ quản lý. Cục trưởng chia sẻ, một người đảm nhận một việc trong thời gian dài thì sẽ dễ đến làm việc theo thói quen, sức sáng tạo ít đi. Điều động, luân chuyển sẽ giúp cán bộ tự làm mới chính mình và thường có ý tưởng mới, sáng tạo hơn, qua đó đóng góp nhiều hơn.  Các cán bộ nhận quyết định hôm nay có trách nhiệm tạo ra không gian phát triển mới cho đơn vị.

Theo Cục trưởng, ông Nguyễn Phương Đông trong thời gian làm Giám đốc Trung tâm I đã có nhiều thành tích được mọi người ghi nhận. Ông Nguyễn Phương Đông là người nhanh nhẹn, dám làm, thích đổi mới, gương mẫu. Trên cương vị mới, ông Nguyễn Phương Đông có trách nhiệm tiếp nối truyền thống các lãnh đạo đi trước đã xây dựng Trung tâm Kỹ thuật phát triển như hiện nay; cần người lãnh đạo mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; phải chuẩn bị trước, định hình Trung tâm Kỹ thuật trong những năm tới phát triển như thế nào, cần mở rộng không gian phát triển.

Ông An Xuân Hải là người đã được trưởng thành từ Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I. Nay quay về làm Giám đốc bằng con người mới - người nhiều năm làm công tác thanh tra. Ông An Xuân Hải có trách nhiệm cùng với Trung tâm I tiên phong thay đổi trong công tác thanh tra, xử phạt, xử lý vi phạm để nâng cao vị thế, vai trò của Cục. Thực hiện chuyển đổi số để sử dụng các nguồn lực tốt hơn, làm được nhiều việc hơn, tối ưu hoá mô hình công tác của Đài Kiểm soát, của Phòng Kiểm tra xử lý làm hình mẫu cho các Trung tâm khác.

Đối với ông Phùng Nguyên Phương, Cục trưởng cho biết, Cục cần tiếp tục thay đổi công tác kiểm soát tần số bằng học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Ông Phùng Nguyên Phương có nhiều kinh nghiệm, có thế mạnh về hợp tác và phối hợp tần số quốc tế. Trên cương vị mới là Trưởng phòng Kiểm soát tần số, ông Phùng Nguyên Phương là người chỉ huy, là người thiết kế hệ thống tham mưu cho Lãnh đạo Cục dựa trên những gì Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) và các nước đang làm, dựa trên những công nghệ các hãng đang triển khai, chuyển đổi số công tác kiểm soát thế nào. Vai trò của Phòng Kiểm soát tần số hiện lớn hơn rất nhiều, phải đảm bảo vai trò dẫn dắt các Trung tâm về kiểm soát tần số và chịu trách nhiệm về hệ thống thiết bị kỹ thuật của công tác này.

Ông Bùi Hà Long là người có uy tín cao trong công tác hợp tác quốc tế, hiện đang là chủ tọa của một số nhóm công tác của ITU, Liên minh Viễn thông Châu Á Thái Bình Dương (APT) phát huy và làm mới công tác hợp tác quốc tế; mảng công tác quy hoạch mà ông Bùi Hà Long đang thực hiện gắn chặt với nghiên cứu, hợp tác quốc tế. Trong vị trí công tác mới, ông Bùi Hà Long có trách nhiệm thiết kế, giải bài toán công tác hợp tác quốc tế giúp gì cho Cục, giải quyết các bài toán của Cục, xử lý những khó khăn hiện tại của Cục thực chất hơn; phát huy và làm mới mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè quốc tế mà Cục đã xây dựng được.

Đối với nhiệm vụ phụ trách Phòng Thanh tra của ông Võ Giang Nam, Cục trưởng chia sẻ những thay đổi một số quy định về công tác thanh cùng với yêu cầu đổi mới công tác thanh tra mà trọng tâm là xử phạt vi phạm hành chính là các nhiệm lớn của Phòng Thanh tra, ông Võ Giang Nam cần tham vấn ý kiến ông An Xuân Hải, cùng các Trung tâm giải bài toán đổi mới đó.

Ông Trương Minh Tuấn là người nhiệt tình, hăng hái, có mối quan hệ rất tốt với các đơn vị quốc phòng, an ninh và đã từng được luân chuyển một thời gian. Cục trưởng mong muốn trong thời gian tới làm việc cùng với ông Phùng Nguyên Phương, ông Trương Minh Tuấn sẽ trau dồi thêm cách thức học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đồng thời giúp ông Phương tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan ở trong nước.

Đối với ông Lê Văn Tuyên, Bí thư đảng uỷ Cục đã đề nghị ông Tuyên khi đảm nhận vị trí phụ trách Chi bộ Thanh tra - Kiểm soát tần số chủ trì đề xuất Đảng uỷ ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm soát tần số.

Cuối cùng, Cục trưởng Lê Văn Tuấn chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm nhiều sức khỏe , đam mê công việc và tạo ra giá trị mới cho đơn vị. Bên cạnh đó, Cục trưởng đề nghị công chức, viên chức và người lao động các đơn vị đoàn kết với lãnh đạo mới, cùng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng TCCB