Thông báo bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT

08/12/2023

(rfd.gov.vn)- Thông báo số 273/TB-BTTTT ngày 06/12/2023 về việc bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25/10/2023 về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz.

Ngày 23/11/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT về quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

Để tổ chức đấu giá đồng thời băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2398/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 12 năm 2023 về việc bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.

Cục Tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn; 06/12/2023 20:58 CH)