Thông báo số 189/TB-CTS thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz

31/01/2024

(rfd.gov.vn)-