Công khai thông tin về cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 (3800-3900 MHz)

19/03/2024

(rfd.gov.vn)-

Thông báo số 62/TB-BTTTT ngày 18/3/2024 của Bộ TT&TT.

 

Ngày 20/2/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5-Quốc gia (Công ty Đấu giá) phát hành Thông báo đấu giá tài sản số 404/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16- C3/2024/QC-ĐG, theo đó cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 được tổ chức vào 14h00 ngày 14/3/2024.

Đến hết thời hạn nộp hồ sơ (17h00 ngày 11/03/2024), có 02 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đến hết thời hạn nộp tiền đặt trước (17h00 ngày 13/3/2024) chỉ có 01 doanh nghiệp nộp tiền (theo Công văn số 625/2024/CV của Công ty Đấu giá).

Vì vậy, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 52, Điều 59 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Công ty Đấu giá đã có Thông báo số 626/2024/TB ngày 14/3/2024 về việc không tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 do không có đủ số lượng tối thiểu Doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định. Kết quả của cuộc đấu giá khối băng tần C3 là không thành.

Theo kế hoạch1, cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz) sẽ được tổ chức ngày 19/3/2024.

Sau cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tổ chức đấu giá lại vào thời điểm thích hợp khối băng tần C3. Giá khởi điểm khối băng tần C3 sẽ được xác định phù hợp với thời điểm đấu giá.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn; 18/03/2024 14:28 CH)