Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

03/02/2017

Ngày 17/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg, về sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg đã sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia trên cơ sở các sửa đổi, bổ sung của Thể lệ vô tuyến điện do Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) ban hành năm 2016 và nhu cầu phát triển của thông tin vô tuyến trong nước.

Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz

03/02/2017

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BTTTT, về Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz.

Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

24/01/2017

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT, quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2017 và thay thế Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ TTTT, ban hành Quy chế đào tạo và cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải.

Bộ TTTT ban hành Thông tư về kiểm tra tần số vô tuyến điện

17/02/2016

Ngày 01/02/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT, quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2016.

Hai tội danh về sử dụng tần số có thể bị phạt tù đến 5 năm

17/02/2016

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27/11/2015 tại kỳ họp thứ 10. Bộ luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Trong các tội danh mới được bổ sung vào Bộ luật này, có 02 tội danh về lĩnh vực tần số vô tuyến điện, đó là: Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh và tội cố ý gây nhiễu có hại.

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

18/09/2015

Ngày 03/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay thế Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003.

Ban hành Thông tư hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất

27/07/2015

Ngày 21/7/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC, hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2015.

Cho phép triển khai công nghệ 3G, 4G trên các băng tần đã cấp phép cho công nghệ cũ

24/04/2015

Ngày 10/03/2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT (công nghệ thông tin vô tuyến băng rộng) trên các băng tần 824-835MHz, 869-915MHz, 925-960MHz, 1710-1785MHz và 1805-1880MHz. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2015.

Một số thay đổi về cấp phép sử dụng tần số

09/04/2015

Ngày 23/3/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT, quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2015 và thay thế Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục Tần số vô tuyến điện công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

27/03/2015

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/3/2015, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đã ký Quyết định số 55/QĐ-CTS, công bố Hệ thống Quản lý chất lượng của Cục Tần số VTĐ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Các tin đã đưa: