Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

23/02/2017

Ngày 17/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2017/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Các văn bản QPPL về tần số VTĐ có hiệu lực trong tháng 2 và 3 năm 2017

10/02/2017

01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về lĩnh vực tần số vô tuyến điện có hiệu lực thi hành trong tháng 02 và 3 năm 2017; thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung một số văn bản đã ban hành trước đó.

Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống di động IMT của Việt Nam

06/02/2017

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 44/2016/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.

Danh mục thiết bị VTĐ được miễn giấy phép sử dụng tần số

07/02/2017

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT, quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2017 và thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT ngày 20/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

03/02/2017

Ngày 17/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg, về sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg đã sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia trên cơ sở các sửa đổi, bổ sung của Thể lệ vô tuyến điện do Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) ban hành năm 2016 và nhu cầu phát triển của thông tin vô tuyến trong nước.

Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz

03/02/2017

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BTTTT, về Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz.

Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

24/01/2017

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT, quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2017 và thay thế Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ TTTT, ban hành Quy chế đào tạo và cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải.

Bộ TTTT ban hành Thông tư về kiểm tra tần số vô tuyến điện

17/02/2016

Ngày 01/02/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT, quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2016.

Hai tội danh về sử dụng tần số có thể bị phạt tù đến 5 năm

17/02/2016

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27/11/2015 tại kỳ họp thứ 10. Bộ luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Trong các tội danh mới được bổ sung vào Bộ luật này, có 02 tội danh về lĩnh vực tần số vô tuyến điện, đó là: Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh và tội cố ý gây nhiễu có hại.

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

18/09/2015

Ngày 03/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay thế Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003.

Các tin đã đưa: