Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 11 văn bản

Nghị định 17/2017/NĐ-CP

Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và truyền thông

Ngày ban hành: 17/02/2017

Ngày có hiệu lực: 17/02/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 174/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 13/11/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 07/2012/NĐ-CP

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Ngày ban hành: 09/02/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 86/2011/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Ngày ban hành: 22/09/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 50/2011/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 24/06/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Nghị định 187/2007/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 25/12/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Nghị định 51/2006/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

Ngày ban hành: 19/05/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 160/2004/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông

Ngày ban hành: 03/09/2004

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Nghị định 101/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày ban hành: 25/02/2004

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 64/1998/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ thi hành Pháp lệnh chống tham nhũng

Ngày ban hành: 17/08/1998

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực