Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 66 văn bản

Quyết định 535/QĐ-BTTT

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ngày ban hành: 26/04/2021

Ngày có hiệu lực: 26/04/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 10/QĐ-CTS

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức cán bộ

Ngày ban hành: 03/01/2020

Ngày có hiệu lực: 03/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 776/QD-BTTTT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Ngày ban hành: 21/05/2018

Ngày có hiệu lực: 21/05/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 190/QĐ-CTS

Phòng Kiểm soát tần số là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại và khai thác hệ thống thiết bị kỹ thuật kiểm soát tần số vô tuyến điện.

Ngày ban hành: 24/04/2018

Ngày có hiệu lực: 24/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 189/QĐ-CTS

Phòng Thanh tra là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật.

Ngày ban hành: 24/04/2018

Ngày có hiệu lực: 24/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 188/QĐ-CTS

Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác xây dựng và hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch tần số vô tuyến điện và các chính sách thuộc lĩnh vực quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh.

Ngày ban hành: 24/04/2018

Ngày có hiệu lực: 24/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 181/QĐ-CTS

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và lao động, tiền lương.

Ngày ban hành: 18/04/2018

Ngày có hiệu lực: 18/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 180/QD-CTS

Phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý tần số vô tuyến điện, phối hợp tần số quốc tế và quỹ đạo vệ tinh.

Ngày ban hành: 18/04/2018

Ngày có hiệu lực: 18/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 179/QĐ-CTS

Phòng Ấn định và Cấp phép tần số là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác ấn định tần số, cấp các loại giấy phép tần số vô tuyến điện.

Ngày ban hành: 18/04/2018

Ngày có hiệu lực: 18/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 178/QĐ-CTS

Phòng Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, xây dựng.

Ngày ban hành: 18/04/2018

Ngày có hiệu lực: 18/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực