Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 66 văn bản

Quyết định 88/2008/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 20/07/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Quyết định 60/2008/QĐ-TTg

Quyết định của Chính phủ Về việc quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào

Ngày ban hành: 02/05/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 61/2007/QĐ-BTC

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Ngày ban hành: 06/07/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 144/2006/QĐ-TTg

Quyết định của thủ tướng chính phủ số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000

Ngày ban hành: 20/06/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 32/2006/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010

Ngày ban hành: 07/02/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 246/2005/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ngày ban hành: 06/10/2005

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực