1. Nội dung thông tư (xem chi tiết tại đây)

2. Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)