• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực IV
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng hành chính
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ

Họ và tên: Bà Huỳnh Phương Châu

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0292 3832760/ Máy lẻ: 217

Email: chauhp@rfd.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Phong Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0292 3883335/ Máy lẻ: 218

Email: