• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VII
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Lãnh đạo trung tâm
  • Giám đốc

Lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII

Họ và tên: Ông Nguyễn Minh Đồng

Chức vụ: Phó Giám đốc - Phụ trách Trung tâm

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0258.3892567; Máy lẻ: 305

Email: dongnm@rfd.gov.vn