• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VII
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng kiểm tra xử lý
  • Lãnh đạo phòng

Phòng kiểm tra xử lý

Họ và tên: Ông Đặng Hoài Nam

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0258.3892567; Máy lẻ: 314

Email: namdh@rfd.gov.vn