• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VII
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng hành chính
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ

Họ và tên: Ông Lê Hoàng Nguyên

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0258 389567/ Máy lẻ: 311

Email: nguyenlh@rfd.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0258 389567/ Máy lẻ: 214

Email: hungnt@rfd.gov.vn